ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

 1. Notaris: mr. H.A.R. Mulder, notaris te Heerenveen, zijn waarnemer en zijn medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast, alsmede de besloten vennootschap Mr. H.A.R. Mulder Notaris Heerenveen B.V.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die (mede) de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden door de notaris.
 3. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek tussen de notaris en de opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten die aan de notaris worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
 2. Alle natuurlijke en/of rechtspersonen die bij de uitvoering van een opdracht direct of indirect op enigerlei wijze zijn betrokken kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn uitsluitend op een opdracht van toepassing na schriftelijke instemming van de notaris.

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering opdracht
 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door mr. H.A.R Mulder dan wel de besloten vennootschap Mr. H.A.R. Mulder Notaris Heerenveen B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, tenzij mr. H.A.R. Mulder niet op de hoogte is van de verstrekking van de opdracht. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 2. Een opdracht wordt door de opdrachtgever geacht ook te zijn verleend door toezending van stukken of bescheiden (ook door derden) aan de notaris. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand na aanvaarding van de opdracht door de notaris, hetgeen schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever kenbaar kan worden gemaakt. Aanvaarding van de opdracht door de notaris wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de notaris de ontvangst van stukken of bescheiden bevestigt en/of de werkzaamheden feitelijk aanvangt.
 3. De notaris is bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.
 4. Ons kantoor begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP's, UBO's en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen is afgerond en ons kantoor geen reden ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan.
 5. Voor de goede orde merken wij op dat wij de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT laten prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.

Artikel 4 – Honorarium
 1. De kosten van de uitvoering van de opdracht door de notaris omvatten het honorarium, kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting. Het honorarium wordt door de notaris berekend aan de hand van de door hem gebruikelijk gehanteerde vaste tarieven danwel uurtarieven.
 2. De notaris heeft het recht de door hem gehanteerde tarieven jaarlijks aan te passen. In geval van verhoging van de tarieven binnen drie maanden na het verstrekken van een opdracht heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Wanneer de notaris zich genoodzaakt ziet om meer werkzaamheden te verrichten dan de op grond van de wet vereiste werkzaamheden dan wel de werkzaamheden waarvoor de notaris een (vast) tarief is overeengekomen met de opdrachtgever, dan is de notaris bevoegd deze werkzaamheden tegen de gebruikelijk voor de betreffende werkzaamheden gehanteerde tarieven in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 4. De notaris is bevoegd werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze leiden tot het beoogde resultaat, tegen de gebruikelijk voor de betreffende werkzaamheden gehanteerde tarieven in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 5. De administratie en de urenverantwoording van de notaris geldt als volledig bewijs met betrekking tot door deze verrichte werkzaamheden en opgestelde declaraties, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Artikel 5 – Betaling
 1. Het verschuldigde honorarium, verschotten en overige kosten dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vóór het tijdstip van passeren van de akte, te zijn voldaan aan de notaris, dan wel – indien de passeerdatum is gelegen buiten aangegeven betalingstermijn – binnen de aangegeven betalingstermijn.
 2. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan één maand, tussentijds te declareren.
 3. Bij gebreke van betaling binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, komen alle (buiten)gerechtelijke incassokosten, die ten minste 15% van het declaratiebedrag belopen met een minimum van € 50,-, voor rekening van de opdrachtgever.
 4. In het geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen, die uit hoofde van de uitvoering van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval wanneer niet binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak wordt gebaseerd de aanspraak schriftelijk en gemotiveerd bij de notaris heeft ingediend.
 2. De notaris is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door hem in verband met de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de keuze voor deze derde(n) in verband met het uitvoeren van de opdracht niet zorgvuldig is geweest.
 3. Het is mogelijk dat door de notaris voor de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid willen beperken. Alle aan de notaris verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7 – Rentevergoeding en bewaarloon
 1. De notaris vergoedt aan de opdrachtgever rente, wanneer gelden langer dan drie weken door de notaris op diens kwaliteitsrekening voor opdrachtgever worden gehouden. Het gehanteerde rentepercentage deelt de notaris opdrachtgever mee. De notaris is bevoegd bewaarloon in rekening te brengen. De hoogte van het bewaarloon deelt de notaris aan de opdrachtgever mee.

Artikel 8 - Klachten
 1. In geval de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van een opdracht of anderszins, dan dient hij deze klachten eerst aan de notaris kenbaar te maken.
 2. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor: De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

Artikel 9 – Overdracht en verpanding vorderingen
 1. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van een rechtshandeling kan niet zonder diens schriftelijke instemming worden overgedragen of verpand.

Artikel 10 - Slotbepalingen
 1. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen van welke aard dan ook tussen de opdrachtgever en de notaris worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.